• മദാത്മാ സർവ ഭൂതാത്മാ
  മദാത്മാ സർവ ഭൂതാത്മാ സ്വാമി ധ്യാനാമൃതാനന്ദഅമ്മയുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ വച്ചു നടത്തിയ സത് സംഗം – 25 നവംബർ 2020, അമൃതപുരി यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञनमुद्पद्यते स्वयं स एव सर्व सम्पत्तिः तस्मै श्री गुरवे नमः  ജഗദ്ഗുരുവായ അമ്മയുടെ പവിത്ര പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ വിനീത നമസ്‌കാരം. ഇവിടെയുള്ള അമ്മയുടെ എല്ലാ പൊന്നോമന മക്കൾക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. വിരാട് രൂപ  ദർശനംകഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ  ഓരോന്ന് കേൾക്കുന്പോഴും അമ്മയുടെ […]
 • The Self in me is the Self in all
  मदात्मा सर्व भूतात्मा |madātmā sarva bhūtātmā talk by Swami Dhyanamritananda – in Amma’s presence, Amritapuri, 25 Nov 2020 यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञनमुद्पद्यते स्वयंस एव सर्व सम्पत्तिः तस्मै श्री गुरवे नमःBy whose thought, knowledge is manifesting in my mind, he alone is my wealth to that Guru my prostrations My prostrations […]
 • Amritasya putra: vayam
  lacking in nothing, children of Amrita
 • fulfilment of a dream in Ayodhya
  it was in May of 1979 when I first visited Ayodhya. the temple of Lord Sri Ram temple was not there, it was just iron fencing surrounding the statue of Ram Lala, guarded by few police officers with guns. the top of the statue was covered with just a blue […]

interesting

 • Nobility of Motherhood
  Many of us pray for the living. Some even pray for the dead. But how many pray for the unborn? Only a Mother.
 • An evening at the Gurukula in Kodungalloor
  In November 1998, three Western devotees of Amma visited the children to document various aspects of their life. Their interaction with the children is the context for the story which follows. 5 P.M. We arrived on a cool Saturday evening. The quiet sandy playground is suddenly full of bustle. Br. Dhyanamrita Chaitanya, or “Swami” as […]